Algemene voorwaarden

Algemene (leverings-)voorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op producten besteld via de webshop van Prod’s and Primes .

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Prod’s and Primes handelend onder de handelsnaam 'prodsandprimes.nl’.
prodsandprimes.nl is een merkeigendom van Prod’s and Primes , geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht met het inschrijfnummer: 30127554

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 2 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 2 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van prodsandprimes.nl ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. prodsandprimes.nl zal een leveringstermijn van maximaal 30 werkdagen overeenkomen. Mocht deze termijn niet gehaald worden heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met prodsandprimes.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail) aan prodsandprimes.nl te melden.
 
2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat prodsandprimes.nl het in voorgaand artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met prodsandprimes.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan prodsandprimes.nl te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met prodsandprimes.nl, terug te sturen naar een door prodsandprimes.nl vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met prodsandprimes.nl als gevolg van artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal prodsandprimes.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat prodsandprimes.nl het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.De door prodsandprimes.nl gemaakte verzend- en administratiekosten zullen hierop in mindering worden gebracht. 
 
2.8. prodsandprimes.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van prodsandprimes.nl of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van prodsandprimes.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal prodsandprimes.nl de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Prodsandprimes.nl heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
 
Prijzen
3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro's en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW). Voor bestellingen in Nederland wordt een bijdrage in de verzend- / administratiekosten van euro 4,95 per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Maar bij bestellingen boven de 50 euro nemen wij de verzendkosten voor onze rekening!

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Privacy
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij prodsandprimes.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van prodsandprimes.nl. prodsandprimes.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 prodsandprimes.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Garanties
5.1 prodsandprimes.nl staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

5.2 De garantietermijn van prodsandprimes.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. Nagelaten verzorging, of 2. Opzettelijke beschadiging, of 3. Onoplettendheid.

5.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

Afbeeldingen en specificaties
6.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van prodsandprimes.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
7.1. prodsandprimes.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
7.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van prodsandprimes.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
7.3. prodsandprimes.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is prodsandprimes.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Communicatie
8.1 prodsandprimes.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en prodsandprimes.nl, danwel tussen prodsandprimes.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en prodsandprimes.nl.

Klachten
9.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door prodsandprimes.nl serieus in behandeling worden genomen.
9.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij prodsandprimes.nl (via e-mail (info@prodsandprimes.nl)).
9.3. prodsandprimes.nl zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. prodsandprimes.nl zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.